Clip - Moskva I...([du]vtipny magicky trychtyr na mince od moskevskeho radia Serebrjanyj dozd [stribrny dest] 100.1 FM, umisteny na chodbe prosluleho obchodniho domu GUM, prakticky primo v srdci Moskvy, na Rudem namesti)

IMG_5111.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5113.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5114.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5115.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5116.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5117.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5118.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5119.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5120.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5121.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5123.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5124.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5125.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5126.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5127.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5128.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5129.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5130.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5131.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5132.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5133.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5134.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5135.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5136.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5137.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5138.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5139.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5140.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5141.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5142.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5143.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5144.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5145.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5146.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5147.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5148.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5149.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5150.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5151.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5152.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5153.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5154.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5155.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5156.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5157.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5158.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5159.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5160.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5161.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5162.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5163.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5164.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5165.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5166.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5167.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5168.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5169.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5170.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5171.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5172.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5173.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5174.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5175.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5176.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5177.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5178.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5179.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5180.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5181.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5182.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5183.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5184.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5185.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5186.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5187.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5188.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5189.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5190.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5191.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5192.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5193.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5194.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5195.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5196.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5197.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5198.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5199.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5200.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5201.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5202.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5203.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5204.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5205.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5206.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5207.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5208.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5209.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5210.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5211.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5212.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5213.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5214.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5215.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5216.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5217.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5218.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5219.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5220.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5221.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5223.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5224.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5225.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5226.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5227.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5228.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5229.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5230.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5231.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5232.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5233.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5234.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5235.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5236.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5237.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5238.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5240.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5241.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5242.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5243.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5245.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5246.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5247.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5248.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5249.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5250.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5251.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5252.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5253.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5254.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5255.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5256.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5257.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5258.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5259.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5260.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5261.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5262.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5263.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5264.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5265.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5266.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5267.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5268.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5269.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5270.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5271.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5272.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5273.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5274.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5275.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5276.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5277.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5278.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5279.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5280.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5281.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5283.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5284.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5285.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5286.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5287.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5289.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5290.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5291.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5292.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5293.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5294.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5295.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5296.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5297.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5298.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5299.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5300.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5301.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5303.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5306.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5307.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5308.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5310.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5311.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5312.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5313.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5314.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5315.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5316.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5317.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5318.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5319.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5320.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5321.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5322.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5323.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5324.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5325.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5326.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5327.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5328.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5329.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5330.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5331.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5332.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5333.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5334.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5335.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5336.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5337.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5338.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5339.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5340.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5341.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5342.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5343.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5344.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5345.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5346.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5347.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5348.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5349.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5350.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5351.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5352.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5353.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5354.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5355.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5356.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5357.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5358.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5359.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5360.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5361.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5362.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5363.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5364.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5365.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5366.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5367.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5368.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5369.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5370.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5371.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5372.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5373.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5374.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5375.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5376.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5377.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5378.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5379.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5380.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5381.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5382.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5383.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5384.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5385.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5386.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5387.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5388.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5389.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5390.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5391.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5392.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5393.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5394.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5395.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5396.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5397.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5398.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5400.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5402.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5405.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5406.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5407.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5408.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5409.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5410.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5411.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5412.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5413.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5414.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5415.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5416.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5417.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5419.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5420.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5421.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5422.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5423.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5424.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5425.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5426.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5427.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5428.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5429.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5430.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5431.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5432.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5433.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5434.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5435.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5436.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5437.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5438.jpg
600x800 || 1944x2592


IMG_5439.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5440.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5441.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5442.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5443.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5444.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5445.jpg
600x800 || 1944x2592
IMG_5446.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5447.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5448.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5449.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5450.jpg
800x600 || 2592x1944


IMG_5451.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5452.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5453.jpg
800x600 || 2592x1944
IMG_5454.jpg
800x600 || 2592x1944